Poradenství

Detekce návykových látek je podstatně složitější, nežli detekce alkoholu. Je tomu tak proto, že se jedná chemicky o složitější látky. Jejich působení na lidský organizmus může mít rozličné symptomy a projevy. Pomáháme jak při prevenci, tak při řešení problémů s návykovými látkami detekovanými na pracovišti. Spolupracujeme s předními adiktology, toxikology, experty na bezpečnost práce, univerzitami a neziskovými organizacemi.
Přednášíme na odborných konferencích a vnitropodnikových akcích zaměřených na BOZP.

Našim klientům doporučujeme ty testery, které řeší jejich konkrétní problémy. Naši nezanedbatelnou výhodou je přímý kontakt s dodavateli ze západní Evropy, od kterých přinášíme jejich dlouhodobé zkušenosti i nejnovější informace.

 

BOZP, alkohol a drogy
Drogy a alkohol na pracovišti představují závažný problém s negativním dopadem na bezpečnost práce. Trend je znepokojivý.
 
BOZP a alkohol
Za rok 2016  jsou k dispozici výsledky reprezentativní dotazníkové studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti mezi dospělou populací na souboru 3601 respondentů starších 15 let, z nichž bylo 2875 ve věkové skupině 15–64 let. Alespoň jednou v životě užilo nelegální drogu 30,5 % obecné populace ve věku 15–64 let (38,8 % mužů a 22,7 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (26,6 %), následované extází (7,1 %), halucinogenními houbami (5,4 %), pervitinem (3,0 %) a LSD (2,1 %).
 

Zkušenost s poppers uvedlo 1,8 % a s kokainem 1,4 % dotázaných, míra zkušeností s ostatními drogami je pod 1 %. Zkušenost s novými psychoaktivními drogami (rostlinnými nebo syntetickými) uvedlo 0,7 % respondentů. Celkem 3,9 % uvedlo užití těkavých látek v životě, 4,0 % uvedla zkušenost s užitím anabolických steroidů. V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký s výjimkou konopných látek, které užilo 9,5 %, resp. 5,5 % dotázaných. Mezi osobami ve věku 15–34 let užilo v posledních 12 měsících konopné látky 19,4 % a v posledních 30 dnech 11,1 %. Konopí pro léčebné účely užilo alespoň jednou v životě 15,2 % osob a v posledních 12 měsících 9,8 %, častěji ve starších věkových skupinách. Přibližně dvě třetiny pravděpodobně užívají psychoaktivní konopí (nikoliv průmyslové konopí nebo výrobky z něj). V přepočtu na celou dospělou populaci (15 a více let) jde o cca 880 tis. osob, které uvádějí léčebné užití konopí v posledním roce, z toho cca 570 tis. psychoaktivní konopí s vyšším obsahem THC. Jeho zdroje jsou téměř výhradně mimo oficiální distribuci. Psychoaktivní léky užilo v posledních 12 měsících celkem 17,3 % dotázaných (11,9 % mužů a 22,3 % žen). Užití léků na uklidnění nebo nespavost (tj. sedativa nebo hypnotika) uvedlo 9,9 % dotázaných (6,0 % mužů a 13,5 % žen), léky na bázi opioidů užívané proti bolesti užilo 8,1 % (6,1 % mužů a 10,1 % žen) a stimulační léky 0,9 % respondentů (0,6 % mužů a 1,2 % žen). Užívání psychoaktivních léků se zvyšuje s věkem respondentů. V mladších věkových kategoriích převažuje užívání opioidních analgetik, ve věkových kategoriích nad 35 let převažuje užívání léků na uklidnění a na nespavost.

nahoru

Podpora při provádění testů

Testování na alkohol a drogy je součástí péče o bezpečné pracovní prostředí. Pokud má být testování prováděno, má být prováděno správně.

 Termínem správné provádění testů rozumíme:

 • v souladu s platnou legislativou (compliance)
 • v souladu s platnými vnitřními politikami a směrnicemi
 • eticky, lidsky citlivě
 • správnou orientační testovací procedurou
 • se zapojením schválených laboratorních zařízení a postupů v certifikovaných organizacích
 • vyhodnocením konečných výsledků nezávislými soudními znalci
 • s poskytnutím podpory zaměstnancům s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách (spolupráce s nevládními organizacemi)

 Testování na návykové látky je  poměrně náročný systém, který:

 • je důležitou součástí preventivních opatření v oblasti bezpečnosti práce
 • snižuje riziko postihu dohledovými orgány státu
 • je férový, efektivní a přesný
 • může mít zásadní vliv na eliminaci negativních jevů spojených s návykovými látkami
 • je legitimním opatřením na straně zaměstnavatele
 • chrání zájmy zaměstnavatele a zaměstnanců
 • je založen na spolupráci mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a odbory

nahoru

Tvorba interní dokumentace
Státní úřad inspekce práce doporučuje vést dokumentaci o provádění kontrol na alkohol a jiné návykové látky jako preventivní opatření v oblasti bezpečnosti práce.
 

Na pracovišti je prováděno orientační vyšetření, kterým je dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic. Preventivním opatřením v oblasti bezpečnosti práce je provedení stěru z povrchu předmětů či test podezřelé látky. Naše interní dokumentace je založena na aktuálním stavu legislativy, je srozumitelná a procesně vyladěná. Skládá se z pracovního řádu, speciální vnitřní směrnice věnované provádění testů na návykové látky a souvisejících metodických pokynů.

V závislosti na místě, kde mají být testy prováděny, dodáváme i aktuální znění vzorových smluv s odběrovými místy, laboratořemi a soudními znalci v oboru toxikologie.

nahoru

Mezinárodní standardy

Problém s návykovými látkami na pracovišti je celosvětový, při jeho řešení je proto možné využívat mezinárodní standardy. Tím hlavním je United Nations International Labour Organization’s  Code of Practice – Management of alcohol – and drug – related issues in the workplace.

Plné znění je k dispozici v části Ke stažení.

nahoru