Poradenství

Detekce návykových látek je podstatně složitější, nežli detekce alkoholu. Je tomu tak proto, že se jedná chemicky o složitější látky. Jejich působení na lidský organizmus může mít rozličné symptomy a projevy. Pomáháme jak při prevenci, tak při řešení problémů s návykovými látkami detekovanými na pracovišti. Spolupracujeme s předními adiktology, toxikology, experty na bezpečnost práce, univerzitami a neziskovými organizacemi.
Přednášíme na odborných konferencích a vnitropodnikových akcích zaměřených na BOZP.

Našim klientům doporučujeme ty testery, které řeší jejich konkrétní problémy. Naši nezanedbatelnou výhodou je přímý kontakt s dodavateli ze západní Evropy, od kterých přinášíme jejich dlouhodobé zkušenosti i nejnovější informace.

 

BOZP, alkohol a drogy
Drogy a alkohol na pracovišti představují závažný problém s negativním dopadem na bezpečnost práce.
 

Rok 2018 v číslech

28,5 % osob ve věku 15+ let v současnosti kouří, 21,1 % kouří denně, což odpovídá téměř 2 mil. denních kuřáků starších 15 let.

7,8 % osob ve věku 15+ let, tj. přibližně 700 tis.osob, denně nebo téměř denně pije alkohol, 13,7 % epizodicky pije nadměrné dávky alkoholu (60 g alkoholu a více).

14,0–18,1 % osob pije rizikově, rizikové užívání alkoholu je dlouhodobě 2–3krát vyšší u mužů než u žen.

8,0–10,2 % osob ve věku 15–64 let užilo v posledních 12 měsících konopné látky, celkem 2,7 % populace spadá do kategorie vysokého rizika vzniku problémů spojených s jejich užíváním, což odpovídá přibližně 125 tis. osob.

7,9 % populace starší 15 let užilo v posledních 12 měsících konopí pro účely samoléčby, což odpovídá cca 707 tis. osob; čistě z důvodů samoléčby (tj. po vyloučení rekreačního užívání) užilo konopí 3,9 % populace, tedy odhadem 350 tis. osob.

885 tis. osob v ČR zneužívá sedativa a hypnotika.

12,9 % 16letých a 15,0 % 18letých studentů denně kouří cigarety a 11,9 %, resp. 20,2 %, pravidelně konzumuje nadměrné dávky alkoholu.

32,0 % 16letých má zkušenost s užitím konopných látek, 23,9 % užilo konopné látky v posledních 12 měsí-cích, v 18 letech má zkušenost s užitím konopných látek 53,5 % a 40,8 % je užilo v posledním roce.

14,1 tis. trestných činů (z celkového počtu 92,8 tis. objasněných trestných činů), tj. 15 %, bylo spácháno pod vlivem návykových látek (z toho 82 % pod vlivem alkoholu a 18 % pod vlivem nealkoholových drog.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

nahoru

Podpora při provádění testů

Testování na alkohol a drogy je součástí péče o bezpečné pracovní prostředí. Pokud má být testování prováděno, má být prováděno správně.

 Termínem správné provádění testů rozumíme:

 • v souladu s platnou legislativou (compliance)
 • v souladu s platnými vnitřními politikami a směrnicemi
 • eticky, lidsky citlivě
 • správnou orientační testovací procedurou
 • se zapojením schválených laboratorních zařízení a postupů v certifikovaných organizacích
 • vyhodnocením konečných výsledků nezávislými soudními znalci
 • s poskytnutím podpory zaměstnancům s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách (spolupráce s nevládními organizacemi)

 Testování na návykové látky je  poměrně náročný systém, který:

 • je důležitou součástí preventivních opatření v oblasti bezpečnosti práce
 • snižuje riziko postihu dohledovými orgány státu
 • je férový, efektivní a přesný
 • může mít zásadní vliv na eliminaci negativních jevů spojených s návykovými látkami
 • je legitimním opatřením na straně zaměstnavatele
 • chrání zájmy zaměstnavatele a zaměstnanců
 • je založen na spolupráci mezi zaměstnavatelem, zaměstnanci a odbory

nahoru

Tvorba interní dokumentace
Státní úřad inspekce práce doporučuje vést dokumentaci o provádění kontrol na alkohol a jiné návykové látky jako preventivní opatření v oblasti bezpečnosti práce.
 

Na pracovišti je prováděno orientační vyšetření, kterým je dechová zkouška, odběr slin nebo stěr z kůže nebo sliznic. Preventivním opatřením v oblasti bezpečnosti práce je provedení stěru z povrchu předmětů či test podezřelé látky. Naše interní dokumentace je založena na aktuálním stavu legislativy, je srozumitelná a procesně vyladěná. Skládá se z pracovního řádu, speciální vnitřní směrnice věnované provádění testů na návykové látky a souvisejících metodických pokynů.

V závislosti na místě, kde mají být testy prováděny, dodáváme i aktuální znění vzorových smluv s odběrovými místy, laboratořemi a soudními znalci v oboru toxikologie.

nahoru

Mezinárodní standardy

Problém s návykovými látkami na pracovišti je celosvětový, při jeho řešení je proto možné využívat mezinárodní standardy. Tím hlavním je United Nations International Labour Organization’s  Code of Practice – Management of alcohol – and drug – related issues in the workplace.

Plné znění je k dispozici v části Ke stažení.

nahoru